Lịch dạy học trực tuyến HK1 (2021-2022) -Lớp 5

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HKI ( 2021-2022) – KHỐI 5
(Áp dụng từ ngày 27/9/2021 dự kiến đến 29/01/2022)
TUẦN I (Từ ngày 27/9/2021 đến 02/10/2021)

Buổi Tiết Thứ 2
27/9/2021
Thứ 3
28/9/2021
Thứ 4
29/9/2021
Thứ 5
30/9/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ bảy
02/10/2021
 Sáng  Tiết 1  x  x  x  x  x  x
 Tiết 2  x  x  x  x  x  x
Chiều Tiết 1 Hướng dẫn học sinh  đăng nhập, làm quen. Sinh hoạt nội quy lớp học trực tuyến
(13h – 14h)
LTVC
(13h- 13h30)
Tập đọc
(13h- 13h30)
LTVC
(13h- 13h30)
Toán
(13h- 13h30)
Toán
(13h- 13h30)
 Tiết 2 Toán
(13h35- 14h5)
Lịch sử
(13h35- 14h5)
Kể chuyên
(13h35- 14h5)
TLV
(13h35- 14h5)
TLV
(13h35- 14h5)
Nghỉ giải lao 15′
 Tiết 3 Toán
14h20- 14h50
Tiếng Anh
14h20- 14h50
Toán
14h20- 14h50
Tiếng Anh
14h20- 14h50
Khoa học
14h20- 14h50
Địa lí
14h20- 14h50