Kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường- Học kỳ 1 (2021-2022)

  UBND HUYỆN LẤP VÒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN

 Số: 189/KH-TH
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Lấp Vò, ngày 24  tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ I -NĂM HỌC 2021-2022

Từ ngày 27/9/2021 dự kiến đến 29/01/2022

        Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19; Công văn số 272/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022; Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch COVID-19.

Trường TH Định An xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19;

– Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

 1. ĐỐI TƯỢNG

Học sinh  Khối lớp 1, 2, 3, 4 và HS khối lớp 5, trường Tiểu học Định An, năm học 2021-2022.

        III. THỜI GIAN

Thời gian dạy: Học kỳ 1 (Từ ngày 27/9/2021 dự kiến đến 29/01/2022)

 1. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC:
 2. Đối với lớp 5: Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 5 có điều kiện học trực tuyến bắt đầu từ ngày 27/9/2021.

– Giảng dạy trực tuyến đối với các môn như sau:

+ Tiếng Việt: 08 tiết/tuần

+ Toán: 05 tiết/tuần

+ Tiếng Anh: 02 tiết/tuần.

+ Khoa học: 01 tiết/tuần

+ Lịch sử: 01 tiết/tuần

+ Địa lí: 01 tiết/tuần

+ Số buổi dạy: 06 buổi, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

+ Số tiết dạy/buổi: mỗi buổi tối đa 03 tiết.

+ Thời lượng mỗi tiết: trung bình 35 phút/tiết.

(Có thời khóa biểu kèm theo)

– Dạy học tương tác trực tuyến trên khối lớp học , qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá trực tuyến với nội dung đánh giá qua zalo, facebook…

Những học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến GVCN và GVBM sẽ hướng dẫn giao nhiệm vụ học tập bằng hình thức phù hợp như thông qua tin nhắn Zalo, SMS,Vnedu, các ứng dụng OTT, kết hợp xem hướng dẫn học sinh tự học qua kênh truyền hình quốc gia về giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7), trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, … hoặc GVCN và GVBM photocopy tài liệu chuyển đến cha mẹ HS, học sinh.

– Sau khi tập trung học trực tiếp, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức, bồi dưỡng những học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến đảm bảo kiến thức theo quy định.

 1.  Đối với HS khối lớp 1,2,3,4 : Từ ngày 27/9/2021, GVCN và GVBM  bằng hình thức phù hợp phải thực hiện hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập để ôn tập kiến thức cho các em thông qua tin nhắn Zalo, SMS, Vnedu, các ứng dụng OTT… hoặc photocopy tài liệu chuyển đến phụ huynh học sinh, học sinh. Ngoài ra, hướng dẫn học sinh tự học qua kênh truyền hình quốc gia về giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7), trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Khi nào tập trung học trực tiếp sẽ ôn tập, củng cố, dạy theo chương trình quy định của lớp 1,2,3,4 đối với các môn  Tiếng Việt; Toán; Tiếng Anh; TNXH (KH 4, LS&ĐL4); Nghệ thuật (Mĩ Thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật). Thực hiện kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua zalo, facebook… hoặc GVCN và GVBM photocopy tài liệu chuyển đến cha mẹ HS, học sinh.
 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, thông qua tin nhắn SMS, Vnedu, các ứng dụng OTT… hoặc photocopy tài liệu chuyển đến phụ huynh, học sinh. Giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail, phiếu bài tập… cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

          Triển khai thực hiện kế hoạch và kiểm tra, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thiết bị để GV dạy học trực tuyến và dạy qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

 1. Tổ Hỗ trợ kỹ thuật dạy học trực tuyến

Theo dõi thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về kỹ thuật (lỗi đường truyền, mạng internet …) báo cáo kịp thời với  lãnh đạo, quản lý nhà trường và cấp trên xem xét giải quyết.

 1.   Đối với tổ chuyên môn:

– Xây dựng kế hoạch bài dạy học trực tuyến các môn của tổ khối gửi Phó Hiệu trưởng duyệt trước khi lên lớp dạy học trực tuyến.

– Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần giảm tải);

– Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

– Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên trong tổ  tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

 1. Đối với giáo viên

         – Lập kế hoạch bài dạy học trực tuyến theo môn của mình phụ trách sao cho phù hợp, đạt hiệu quả cao trong giờ dạy.

– Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

– Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường ; xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

 1. Đối với cha mẹ học sinh 

– Tạo điều kiện trang bị đủ phương tiện học trực tuyến, học qua ứng dụng công nghệ thông tin, học qua truyền hình. Xây dựng góc học tập môi trường học tập cho phù hợp (không gây tiếng ồn, không có những âm thanh, hình ảnh phản cảm của những người xung quanh, khi học sinh đang tương tác với giáo viên…) đối với học sinh.

– Thường xuyên theo dõi quá trình học tập hàng ngày của HS, giữ liên lạc chặt chẽ với GVCN để nắm bắt và phản hồi kịp thời những vấn đề phát sinh có liên quan đến kết quả học tập của học sinh.

 1. Đối với học sinh

– Thực hiện nghiêm nội quy lớp học (vào lớp học đúng giờ, không làm việc riêng, không tự ý bậc mở camera, micro, chia sẻ màng hình, …) tập trung theo dõi bài học và thực hành, tương tác theo yêu cầu của GV.

– Ghi chép những nội dung kiến thức trọng tâm cốt lõi của bài, theo yêu cầu của giáo viên.

– Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành, bài kiểm tra theo quy định của giáo viên và chương trình dạy học trực tuyến.

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet của trường Tiểu học Định An, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ hỗ trợ kĩ thuật dạy học trực tuyến của trường để kip thời tháo gỡ, nhằm mang lại hiệu quả tốt./.

Nơi nhận:

– UBND huyện Lấp Vò;

– Phòng GD&ĐT huyện;

– ĐU-UBND xã Định An;

– Các tổ CM và GV;

– Ban đại diện CMHS và CMHS;

– Websiet nhà trường;

– Lưu VT,./.

                    KT. HIỆU TRƯỞNG

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                   Dương Thanh Nhi