Thông báo tuyển sinh 2023-2024

        UBND HUYỆN LẤP VÒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số :  105/ TB- THĐA                   Lấp Vò, ngày 01 tháng 8  năm 2023

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2023-2024

 

Căn cứ kế hoạch số:159/ KH-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Lấp Vò về việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh trẻ vào lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Lấp Vò;

Thực hiện kế hoạch số: 53/ KH-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Trường Tiểu học Định An về việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh trẻ vào lớp 1 năm học 2023-2024 trên địa bàn xã Định An;

Trường tiểu học Định An , thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 -2024 như sau :

  1. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả những  trẻ em đủ 6 tuổi (sinh năm 2017) và trẻ em hơn 6 tuổi chưa vào học lớp 1, hiện cư trú hoặc tạm trú ở trên địa bàn 4 ấp thuộc xã Định An.
  2. Hồ sơ dự tuyển gồm:
  3. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản trích lục giấy khai sinh (theo mẫu của hộ tịch cấp).
  4. Bản pho to giấy thông báo mã số định danh cá nhân của trẻ do công an (xã, thị trấn, hoặc phường) cấp.
  5. Bản pho to giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Mầm non (nếu có)
  6. Bản pho to giấy chứng nhận trẻ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc hộ gia đình chính sách (thương binh, liệt sĩ) (nếu có)
  7. Phiếu vận động trẻ đến trường.
  8. Đơn xin dự tuyển vào lớp 1.

III. Hình thức dự tuyển: 

– Cha, mẹ hoặc thân nhân của trẻ mang hồ sơ nộp trực tiếp tại Trường Tiểu học Định An (điểm trường chính).

-Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến với địa chỉ http://dongthap.tsdc.vnedu.vn theo nội dung hướng dẫn đăng ký trực tuyến có đăng trên Website của trường http://thdinhan.pgdlapvo.edu.vn

  1. IV. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 21/8/2023.
  2.    Thời gian công bố danh sách và tiếp nhận trẻ vào học tại trường:

Dự kiến từ ngày 22/8/2023 đến 25/8/2023.

 

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 của trường tiểu học Định An, rất mong quý cha, mẹ có con trong độ tuổi vào lớp 1 quan tâm, liên hệ với nhà trường theo thời gian nêu trên, để làm thủ tục nhập học cho con em mình. Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin vui lòng liên hệ Văn phòng trường số điện thoại: 02773 665 053 hoặc 02776 270 369 (trong giờ làm việc)./.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

– UBND huyện Lấp Vò;

– Phòng Giáo dục vả Đào tạo huyện;                           Phan Thành Lân

– UBND xã Định An;

– Lãnh đạo trường;

– Ban ND các ấp thuộc xã Định An;

– CB, GV, NV trường;

– Lưu: VT